Informativa sulla privacy

(EN)

§ 1 Personal data protection

1.1. By accepting the provisions of these terms and conditions, the Customer agrees to the processing of personal data by the personal data controller in order to fulfill the order.

1.2. In accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 13 of the General Data Protection Regulations of April 27, 2016, we would like to inform you that:

1.3. The administrator of personal data of customers of the online store is STALEKS LLC, located at the address: 16 William Heerlein Lindley Street, 02-013 Warsaw, KRS number: 0000790677, NIP: 7010930543, REGON: 383617465. For all questions related to the processing of personal data, you can contact by e-mail: store@staleks.com;

1.4. The provision of personal data is voluntary, but necessary for proper order on the basis of paragraph b of Article 6.1).

1.5. The customer has the following rights:

 • right of access to the content of the data on the basis of Article 15;
 • right to rectification of data on the basis of Article 16;
 • right to restriction of processing on the basis of Article 18;
 • right to data transfer on the basis of Article 20;
 • right of objection on the basis of Article 21;
 • the right not to be the object of a decision based solely on automated processing, on the basis of Article 22;
 • the right to delete and withdraw consent to the processing of personal data on the basis of Article 17.

Data of the customer exercising the right to delete shall be deleted from the controller’s database immediately, but documents related to previous transactions shall be stored in the controller’s archives for up to 5 years, counting from the end of the calendar year in which the tax payment period for this transaction expires (Article 70 of the Tax Ordinance).

1.6. If you do not withdraw your consent to the processing of personal data, the data will be stored for a period of time:

 • 5 years, starting from the end of the calendar year in which the tax payment period for the last transaction made for the customer expires, in case of concluded transactions;
 • 5 years, starting from the date of the customer’s last login, if the customer is active in the store but does not make transactions.

1.7. The customer has the right to file a complaint with GIODO (General Inspector for Personal Data Protection) if the customer believes that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR (General Data Protection Regulation).

§ 2 Data protection

2.1. The administrator has implemented appropriate technical and organizational measures to ensure the processing of personal data in accordance with the provisions of the GDPR. When processing personal data, the administrator shall be guided by the following principles described in Article 5 of the GDPR, namely:

 • Principle of legality, fairness and transparency of processing.
 • Principle of limiting the purpose of processed and collected data.
 • Principle of minimizing the collected data to the required amount.
 • Principle of correctness (timeliness) of the processed data.
 • Principle of limiting the period of data storage (data storage).
 • Principle of preserving data integrity and confidentiality.

§ 3 Cookies

By using the store, you consent to the use of Cookies in accordance with the current settings of your browser.

 1. What is cookie?
 • A cookie is a text file that a website stores on a computer or other internet-connected device that allows the website to recognize the visitor’s browser or store information or settings on the website.
 • Cookies allow the website to recognize the user’s device, provide efficient navigation between pages, remember user preferences, and improve the overall user experience of the website.
 • Your browser’s cookie settings are related to your consent to the use of cookies by our online store, according to the law, such consent can also be provided through your browser settings. In the absence of such consent, you must change your browser settings for cookies accordingly.
 • Concept of the use of cookies shall be regulated by the legislator in Article 173 of the Law of July 16, 2004. Telecommunications Act.

     2. Why does the online store use cookies?

    The most important activities for which we use the information contained in cookies when visitors use the website of the online store are:

 • to identify users of the site as logged in to the online store, and to show that they are logged in;
 • to store selected goods added to the shopping cart for placing an order;
 • to store login details for the online store;
 • to maintain anonymous statistics showing how the online store’s website is used;
 • to remarket, that is, to study the behavioral characteristics of visitors to the online store by analyzing their actions (repeated visits to pages, keywords, etc.) in order to create their profile and provide them with advertising adapted to their intended interests, as well as when they visit other websites;
 • to improve the security of the store’s operation.
 1. Managing cookies

The user of the website can control the use of cookies and delete them at any time. Information on managing cookies is available in the settings of each browser. In particular, you can configure your browser to disable the use of cookies, block them, or send a warning before the cookie is saved on your computer.

 

(PL)

§ 1 Ochrona danych osobowych

1.1. Akceptując zapisy regulaminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez administratora danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

1.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.3. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest STALEKS SP. Z O.O., z siedzibą pod adresem Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Numer KRS: 0000790677, NIP: 7010930543, REGON: 383617465. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się przez pocztę e-mail store@staleks.com;

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu prawidłowej obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b; 

1.5.  klient posiada następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15;
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art.16;
 • prawo do ograniczania przetwarzania na podstawie art. 18;
 • prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20;
 • prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21;
 • prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu na podstawie art. 22;
 • prawo do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 17.

Dane klienta korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych administratora w trybie natychmiastowym, jednak dokumenty dotyczące wcześniejszych transakcji będą przechowywane w archiwum administratora danych do przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za daną transakcję (art. 70 Ordynacji Podatkowej).

1.6 W przypadku nie wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowe dane te będą przechowywane przez okres:

 • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za ostatnią transakcję zrealizowaną dla klienta w przypadku gdy transakcje były zawierane;
 • 5 lat licząc od daty ostatniego logowania klienta w przypadku gdy klient wykazuje aktywność w sklepie lecz nie dokonuje transakcji.

1.7. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 2 Bezpieczeństwo danych

2.1. Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z przepisami RODO. Przetwarzając dane osobowe Administrator kieruje się następującymi zasadami opisanymi w art. 5 RODO tj.:

 • Zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
 • Zasadą ograniczenia celu przetwarzanych i zbieranych danych.
 • Zasadą minimalizacji zbieranych danych do niezbędnego ich zakresu.
 • Zasadą prawidłowości (aktualności) przetwarzanych danych.
 • Zasadą ograniczenia przechowywania danych (retencja danych).
 • Zasadą zachowania integralności danych oraz ich poufności.

 

 

§ 3 Pliki cookies

Korzystając ze sklepu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 1. Czym są pliki cookies?
  • Plik cookie, czyli tzw. „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.
  • Pliki cookie pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika, zapewniają efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętują preferencje użytkownika oraz poprawiają ogólny komfort użytkowania strony.
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep on-line – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  • Pojęcie wykorzystywania plików cookies zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
 1. Do czego strona internetowa Sklepu internetowym wykorzystuje pliki cookies?

Najistotniejsze działania w jakich wykorzystujemy informacje zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu on-line służą:

   • identyfikacji użytkowników strony jako zalogowanych w sklepie on-line i pokazywania, że są zalogowani;
   • zapamiętywania wybranych produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   • zapamiętywania danych logowania do sklepu on-line;
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu on-line;
   • remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę sklepu on-line poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe;
   • zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu.
 1. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik strony może w każdym czasie kontrolować sposób wykorzystywania plików cookies jak i dokonywać ich usunięcia. Informacje o zarządzaniu cookies są dostępne ustawieniach każdej przeglądarki. Można w szczególności dokonać takich ustawień przeglądarki, aby wyłączyła stosowanie plików cookie, blokowała je lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.